Monday, 15 April 2013

Kebahagiaan Hakiki Seorang Guru

Apabila Melihat Anak Didiknya Lebih Berhasil Dari Dirinya. 

Ya robbana kami hanya dapat mendoakan anak-anak kami yang akan mengikuti ujian nasional semoga mereka dimudahkan dan mendapatkan pengalaman hidup serta masa depan yang lebih cerah daripada kami, amin.Ulah gugur samemeh tempur, ulah perlaya samemeh perang. 

Indit ka medan jerit ulah dengki, lumampah ka medan laga ulah dendam, 

lumaku ka medan tempur ulah ujub. 

Taat sumembah kanu janten rama, sumujud tumut kanu janten ibu 

Dihareupeun aya kasusah, ditukang pasti aya kabungah

Menjadikan Pendidikan sebagai core program yang meliputi aspek pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan sumber daya manusia secara paripurna. 

Melalui Pendidikan yang menyeluruh ini bertujuan: 

Melahirkan para peserta didik yang memiliki karakteristik: 

Salimul Aqidah 

Shahihul Ibadah 

Mutsaqaful Fikr 

Qawiyul Jism 

Matinul Khuluq 

Mujahidu Linafsi 

Menjadikan sekolah-sekolah di daerah sebagai model lembaga pendidikan terpadu yang Memanusiakan manusia sehingga melahirkan generasi masa depan yang Insan Kamil.

Hariring lain nu kuring, haleuang lain nu urang. 

Hariring kagungan Nu Maha Wening, 

Haleuang kagungan Nu Maha Wenang 

Jelema mah tungkul tumpuk kaluluputan, tanggah tempat kalalepatan. 

Samenit ganti sajam robah, jangji isuk rajeun tara kapake sore. 

Hirup kudu sauyunan, mun ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salogak. 

Sapapait samamanis, sabagja satanggung jawab, sareundeuk saigel. 

Meredih kana asihna Gusti, menta kana murahna nu Kawasa.


Bral geura miang anaking.

Semangat!

Bisa!

Sumber:

Arip Nurahman Notes

Budaya Sunda

Photo by: Me at Bangunharja

Ujung Pembangunan Harapan RakyatIndonesia gemah ripah, repeh, rapih, subur, makmur, aman, tentram kerta raharja. 

Alam endah, hejo ngemploh, sugih, mukti. 

Subur tutuwuhan, beunghar pepelakan. 

Samudra herang caina, pulo ngampar rea, lauk naon bae sagala aya. 

Piraku rek rela, piraku rek tega alam nu endah dikakaya dibinasa. 


    Eling-eling mangka eling
    Rumingkang di bumi alam
    Darma wawayangan bae
    Raga taya pangawasa
    Lamun kasasar lampah
    Nafsu nu matak kaduhung
    Badan anu katempuhan

        Eling-eling masing eling
        Di dunya urang ngumbara
        Laku lampah nu utama
        Asih ka papada jalma
        Ucap tekad reujeung lampah
        Tingkah polah sing merenah
        Runtut rukun sauyunan
        Hirup jucung panggih jeung kamulyaan

Ujung dari pembangunan itu, apapun modelnya adalah keamanan, keadilan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana difahami dan dirasakan oleh rakyat sendiri, bukan hanya oleh elit negara ataupun segelintir orang birokrat, aristrokrat atau secuil teknokrat. Pembangunan baiknya dirasakan segenap manusia.

Semoga 

Sumber: 

Arip Nurahman Notes 
Pupuh Sunda

Photo by: Me at Bangunharja